Egzamin Ósmoklasisty

 

Informacje dla rodziców uczniów klas ósmych dotyczące egzaminów ósmoklasistów

 

 1. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia
  te wymagania.
 2. Harmonogram:

 

W terminie głównym

 

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
 2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),
 3. któremu dyrektor OKE lub CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 4. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: w przypadku arkusza   z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony); w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony); w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
 5. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.
 6. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 7. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego
  na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 8. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 9. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.: w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotudługopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych); dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 10. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 11. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 12. Uczniowie nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać
  z takich urządzeń w tej sali.
 13. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 14. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie
  6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 15. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 16. 3 lipca 2023 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty.

6 lipca 2023 r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Informujemy rodziców o następujących terminach:

a) do 30 września 2022 r. – złożenie deklaracji wskazującej język nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

b) do 9 listopada 2022 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczeń o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

c) do 23 lutego 2023 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego.

 

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak