Konkurs

KONKURS PLASTYCZNY „Z PANDEMIĄ NA CO DZIEŃ”

 

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

Organizatorem konkursu plastycznego „Z pandemią na co dzień”, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Konkursem, jest Miłosławskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna w Miłosławiu oraz filie biblioteczne.

 

Konkurs trwa od 4.02.2021 do 26.02.2021 roku. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia.

 

Prace powinny być przekazane do Biblioteki Publicznej w Miłosławiu (ul. Poznańska 1, 62-320 Miłosław) lub do jednej z filii – w Czeszewie, Orzechowie, Pałczynie lub Skotnikach albo do siedziby Miłosławskiego Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław.

 

 1. Cele Konkursu:

 

    Rozwijanie twórczości plastycznej uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.

    Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

    Rozbudzanie kreatywności i poczucia estetyki wśród dzieci.

 

III. Uczestnicy konkursu:

 

W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Miłosław w czterech kategoriach wiekowych:

 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.

 

 1. Warunki konkursu:

 

Temat pracy to:

 

Praca plastyczna na temat życia w czasie pandemii koronawirusa.

 

Praca może być wykonana dowolną techniką oraz mieć dowolny format.

 

Prace muszą zostać podpisane pseudonimem. Należy do nich dołączyć zaklejoną i podpisaną tym samym pseudonimem kopertę z kartą zgłoszeniową (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa i adres szkoły lub przedszkola) oraz klauzulą RODO – karta dostępna jest na stronie: http://mck.iswift.eu/, w siedzibie Miłosławskiego Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław. Można ją także pozyskać, pisząc na mail: mck36@wp.pl.

 

 

 1. Komisja konkursowa:

 

    W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Biblioteki Publicznej w Miłosławiu.

    Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru najlepszych do 15.03.2021r.

 

 1. Wyłanianie laureatów Konkursu.

 

    Kryteria oceny prac:

 1. a) zgodność z tematem Konkursu,
 2. b) oryginalność i pomysłowość,
 3. c) staranność wykonania.

 

 Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają dyplom oraz nagrodę niespodziankę.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora.

Prace stają się własnością organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Z PANDEMIĄ NA CO DZIEŃ

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Miłosław

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres :…………………………………………….…………..……….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Konkurs literacki/plastyczny ……………………………………………………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa:………………………………………………………………………..………………….……………………………….

Klasa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Placówka (nazwa, dane teleadresowe):……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………………  ………………………………………..…….……………………………………………..

         Data, miejscowość                                        Podpis opiekuna prawnego

 

 

 

Zgoda na uczestnictwo w konkursie Z pandemią na co dzień

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………….
w konkursie Z pandemią na co dzień na zasadach określonych w regulaminie.

 

 

Imię i nazwisko (opiekuna dziecka): …………………………………..       Data i podpis: …………………………………..

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy o zasadach, na jakich przetwarzamy dane osobowe:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miłosławskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław, tel.: 61 438 27 79 e-mail: mck36@wp.pl (zwany dalej „Administratorem”).

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Piotr Majchrzak, z inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@amsm-consulting.pl.

3)       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) o ile zgoda tak zostanie wyrażona, w takim przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Ponadto Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane gdy będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności w celu  ochrony przed możliwymi roszczeniami i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.

4)       W związku z przetwarzaniem odbiorcami danych osobowych mogą być:

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne jednostki, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b.       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w szczególności podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, operatorzy pocztowi, podmioty świadczący usługi informatyczne w tym dostawcy oprogramowania,

c.        osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora.

5)       Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt 3. Przy czym nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Nadto dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli Administrator wykaże, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów lub Pani/Pana dziecka, a dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych przez okres przedawnienia roszczeń.

6)       W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b.       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

c.        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e.       prawo do przenoszenia danych,

f.         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)       Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i z którym kontakt jest możliwy pod następującym adresem:

                Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8)       Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9)       Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10)   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych ich podanie jest dobrowolne jednak brak ich przekazania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Administratora w odniesieniu do którego wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11)   W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana dziecka zostały one przekazane przez opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka i dokonał zgłoszenia do konkursu, którego dotyczy wskazana zgoda. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych Pani/Pana dziecka: imię i nazwisko, adres i telefon, wiek, klasa oraz Szkoła, do której dziecko uczęszcza).

 

 

Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli:

 

Imię i nazwisko (opiekuna dziecka): …………………………………..                Data i podpis: …………………………………..

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miłosławskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) w celu utrwalenia, zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku na Facebooku i stronie internetowej Miłosławskiego Centrum Kultury w związku uczestnictwem w konkursie Z pandemią na co dzień, a nadto w zakresie prowadzenia działalności promocyjnej przez administratora moich danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie obejmuje wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • Imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego – opiekuna prawnego dziecka,
 • imię i nazwisko, adres, telefon, wiek, klasa oraz szkoła do której dziecko uczęszcza,

 

Udzielenie zgody pozostaje nieodpłatne, w przypadku wykorzystania przez administratora moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka oświadczam, że nie będzie mi przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie i nie będę dochodził w tym zakresie roszczeń od administratora.

 

Ponadto oświadczam, że otrzymałem klauzule informacyjną zawierającą dane administratora, wskazującą podstawy i warunki przetwarzania danych osobowych oraz pouczającą o przysługujących mi uprawnieniach.

 

Wyrażenie niniejszej zgody choć pozostaje dobrowolne jest niezbędne dla prawidłowego przetworzenia zgłoszenia i możliwości uczestnictwa w konkursie Z pandemią na co dzień.

 

 

 

 

Imię i nazwisko (opiekuna dziecka): …………………………………..                 Data i podpis: …………………………………..

 

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak