Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie zawieszenia zajęć w szkole.

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłosławiu z dnia 25.03.2020 w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie zawieszenia zajęć w szkole.

Na podstawie:
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410)
– art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miłosławiu  ustala sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły:

 1. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych – zawieszenia zajęć w terminie do 10 kwietnia nauczanie w szkole odbywa się poprzez wykorzystanie:
  a/ dziennika elektronicznego
  b/ mailingu do rodziców i uczniów
  c/ kontaktu telefonicznego
  d/strony internetowej szkoły: http://szkolamiloslaw.pl/

  2. Rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej materiały są:
  • bezpłatne,
  • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej ,
  • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – co oznacza, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
  • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
  • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

 3. Nauczyciele wykorzystują w zdalnej pracy z uczniami między innymi następujące materiały edukacyjne, strony internetowe, platformy edukacyjne, serwisy internetowe:
  Epodreczniki.pl

Aplikacja zoom
Platforma edukacyjna matzoo.pl
Platforma edukacyjna tabliczkamnożenia.pl
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Portal lektury.gov.pl
Strona Centrum Nauki Kopernik
Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
Serwis Ninateka
Serwis Muzykoteka Szkolna
Biblioteka Cyfrowa Polona
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Serwis Telewizji Polskiej
Serwis Polskie Radio Dzieciom

4. Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:
• e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
• dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki itp.
• przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

5. Uczniowie klas ósmych i uczący ich nauczyciele mają do dyspozycji materiały, ułatwiające zdalne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
• informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami
• przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty
• dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3
• arkusze egzaminacyjne z 2019 r.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA, NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW  W ZAKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Dyrektor
Odpowiada za:
1) Poinformowanie rodziców, uczniów i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
2) koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
3) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
4) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
5) ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
7) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;
8) wskazywanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
9) zapewnianie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustalanie z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Nauczyciele:
1) Pracują zdalnie w domach.
2) Systematycznie, codziennie przygotowują materiały dydaktyczne dla uczniów  zgodnie z tygodniowym planem realizacji treści kształcenia.
3) Dokumentują codzienne czynności związane z pracą z uczniami zgodnie z zaleceniami dyrektora. W każdy piątek przesyłają informacje dyrektorowi zespołu.
4) Dbają o równomierne obciążenie uczniów nauką w poszczególnych dniach tygodnia, poprzez zróżnicowanie ćwiczeń, zadań lub innych działań ucznia, z uwzględnieniem możliwości uczniów i stopnia trudności.
5) Wychowawcy diagnozują wyposażenie uczniów w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, w przypadku trudności i braku możliwości zdalnej nauki,  informują nauczycieli uczących, którzy w takim przypadku przygotowują dla tych uczniów materiały w wersji papierowej do odbioru w szkole lub przedszkolu ( 6-latki )
6) Dbają o higienę pracy z komputerem  ( przemienne kształcenie z użyciem monitorów i bez ich użycia )
7) Wykorzystują  różne metody pracy w tym  aktywizujące,  
8) Systematycznie monitorują i weryfikują wiedzę i umiejętności  uczniów, odbierają informacje zwrotne od uczniów o wykonanych zadaniach, dających podstawę do oceny  ucznia w tym jego aktywności.
9) Stosują elementy oceniania kształtującego, w klasach I-III oceniania opisowego w szczególności przekazując informacje zwrotne uczniowi, zwracając uwagę na to, co robi dobrze, nad czym musi popracować, udzielając wskazówek i porad jak należy organizować  swoja naukę, co należy udoskonalić itp.
10) Wykorzystują środki komunikacji elektronicznej, zapewniającej wymianę informacji miedzy nauczycielem, uczniem i rodzicami. Systematycznie informują  rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. Rodzice
Rodzice są w szczególności zobowiązani do:
1) Systematycznego odbierania informacji o postępach ich dzieci lub innych komunikatów od nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej i ogłoszeń w e-dzienniku.
2) Zapewnienia dzieciom warunków do nauki,
3) Poinformowania wychowawcy klasy o braku możliwości odbierania informacji za pomocą e-dziennika
4) Odbierania materiałów dydaktycznych w wersji papierowej (w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku możliwości korzystania z poczty elektronicznej w e-dzienniku)
5) Systematycznego sprawdzania pracy dziecka i jego kontaktowania się z nauczycielami
6) Zgłaszaniu wychowawcy lub nauczycielom wszelkich problemów wynikających ze zdalnego nauczania

4. Uczniowie
Uczniowie mają obowiązek:
1) Systematycznego, codziennego sprawdzania poczty elektronicznej w e-dzienniku lub innych wskazanych przez nauczycieli form kontaktu ( samodzielnie lub z opiekunem ), celem odbywania zajęć i lekcji w systemie zdalnego nauczania;
2) Wykonywania zadań i ćwiczeń zgodnie z ustaleniami zawartymi z nauczycielami
3) Natychmiastowego zgłaszania nauczycielom problemów w rozumieniu czy wykonaniu wskazanych przez nauczyciela treści materiału dydaktycznego,  nauczycielom lub wychowawcy problemów z odbieraniem materiałów dydaktycznych
4) Samodzielnie wykonywać zadane prace, nie kopiować ze stron internetowych lub innych źródeł, będących własnością osób trzecich
5) Dbałości o równomierne zaplanowanie pracy w ciągu dnia, bez niepotrzebnego przedłużania pracy z komputerem.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Nauka w systemie zdalnym odbywa się w terminie i na zasadach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej
2) Wszelkie problemy i trudności należy zgłaszać wychowawcom a w razie braku z nimi kontaktu  telefonicznie do sekretariatu szkoły: 61 4383125 lub na adres: podstawowka@wp.pl
3) Nadzór pedagogiczny nad zdalnym nauczaniem nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
4) Organ prowadzący wspomaga szkołę w organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

                                                              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
                                                                                         w Miłosławiu

                                                                                      Paweł Skrzypczak

 

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak