GODZINY  PRACY rok szkolny 2023/2024

Bugaj, pokój nr 5-p. Katarzyna Kwiatek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 9:30 (przedszkole) 8.00-13.30 8:00 – 13:00 7:30 – 9:30 (przedszkole) 8.00-12.00
9:45 – 12:30 13:30 – 14:30 rewalidacja 9:45 – 12:30
12:30 – 13:30 rewalidacja

Główne cele terapii logopedycznej to:

–                    kształtowanie starannej wymowy;

–                    korekcja wad wymowy;

–                    usprawnianie porozumiewania się językowego;

–                    dbałość o kulturę słowa potocznego.

            Dla dziecka rozpoczynającego naukę szkolną bardzo ważna jest umiejętność poprawnego mówienia. Prawidłowy rozwój mowy umożliwia dziecku skuteczne porozumiewanie się

z otoczeniem oraz podjęcie efektywnej nauki czytania i pisania.

            Dziecko, które rozpoczyna naukę w szkole powinno mieć już zakończony proces rozwoju mowy. Niestety nie zawsze tak bywa, część dzieci wykazuje opóźnienia bądź też zaburzenia w tym zakresie. Ma to negatywny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka oraz na jego funkcjonowanie w szkole, głównie na kłopoty w nauce i zachowaniu.

             Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.

Dziecko trzyletnie

 • Może nie wymawiać głosek sz, ż, cz, dż  i trudnych grup spółgłoskowych.
 • Głoska r może być wymawiana jako j lub l,   ewentualnie ł.
 • Ma prawo zmiękczać głoski s,z,c,dz, sz, ż, cz, dż.
 • Może zamiast f występować ch i odwrotnie.
 • Brak wyraźnych końcówek w wypowiadanych wyrazach.

Dziecko czteroletnie

 •  Może głoski sz, ż, cz, dż bywają jeszcze zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ź, ć dź.
 • Głoska r może być nadal zamieniana na j, l lub ł .
 • Występuje upraszczanie grup spółgłoskowych, ale rzadsze.

Dziecko pięcioletnie

 • Część dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r zastępując je innymi głoskami.

Dziecko sześcioletnie

 • Około 20 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r.

Dziecko siedmioletnie

 • Wymowa powinna być prawidłowa. Wszystkie głoski mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń, bez zastępowania przez inne głoski.

            Jeśli rodzice zaobserwowali  jakiekolwiek zaburzenia u dziecka powinni skontaktowac się

 z logopedą. Nawet małe trudności należy usuwać w porę , ponieważ nie usunięte mogą stać się poważnymi wadami wymowy.

Wady wymowy

Do najczęściej występujących wad wymowy wymagających interwencji logopedy zaliczamy te o charakterze zniekształcenia brzmienia głosek, oraz wszelkie zastępowanie głosek trudniejszych do wymówienia głoskami łatwiejszymi są to:

 Seplenienie

                        ( nieprawidłowa realizacja głosek zębowych- syczących- s, z, c, dz;

                                                                                              szumiacych-sz, ż, cz, dż

                                                                                              ciszących- ś, ć, ź, dź )

Przyczynami seplenienia może być: nieprawidłowa budowa narządów mowy, upośledzony słuch, naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz oraz niesprawność języka i warg.

Reranie

Wada ta  polega na nieprawidłowej realizacji głoski r. Przyczyną nieprawidłowej wymowy głoski r może być między innymi budowa anatomiczna języka (np. zbyt krótkie wędzidełko), obniżony poziom słuchu, słaba zdolność koncentracji uwagi na dźwiękach mowy, opóźniony rozwój ruchowy, opóźniony rozwój umysłowy i nieprawidłowe wzorcewymowy z otoczenia dziecka.

 Ubezdźwięcznianie

Polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie bez drgań wiązadeł głosowych (b-p, w-f, g-k, d-t, ż-sz, z-s, ź-ś, dz-c, dź-ć). Przyczyny bezdźwięczności to: zaburzenia słuchu fonematycznego, słaba motoryka narządów artykulacyjnych- wargi i policzki są wiotkie, mała pojemność klatki piersiowej.

 Wadliwa wymowa głosek k, g

Głoski te są zastępowane głoskami t, d. Są one wynikiem nieprawidłowej pracy języka.

 Dyslalia 

Jest to nieprawidłowa wymowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu lub deformowaniu większości głosek . Wymowa dzieci z  dyslalią jest trudna do  zrozumienia.

 Jąkanie

    Jąkanie to zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia spowodowane nadmiernym

           napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.

          -kloniczne – cechuje się krótkimi zahamowaniami mowy i wielokrotnym powtarzaniem sylab
-toniczne – cechuje się dłuższymi zahamowaniami i wielokrotnym powtarzaniem głosek

  Jąkanie  właściwe należy jednak rozróżnić od jąkania wczesnodziecięcego, które występuje

u dzieci między 3 a 5 rokiem życia na skutek nieukończonego rozwoju psychicznego, małej sprawności narządów artykulacyjnych, nie dość szybkim kojarzeniem nazwy z pojęciem. Taka dysharmonia między potrzebą wyrażania swoich przeżyć i myśli a możliwościami w tym zakresie występuje u ponad połowy dzieci w wieku przedszkolnym i mija samoistnie po zwiększeniu sprawności w posługiwaniu się mową. Jeśli jednak twoje dziecko skończyło 6 lat i nadal się jąka, zgłoś się do logopedy.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak