PROCEDURA UDZIELANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEZ UCZNIA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU LUB TOKU NAUKI

PROCEDURA UDZIELANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEZ UCZNIA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU LUB TOKU NAUKI

 

  1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
  • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek-za zgodą rodziców.
  1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach   i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna też zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
  3. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach-po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
  4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje program opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. Dyrektor szkoły weryfikuje, czy indywidualny program nauki nie obniża wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania.
  5. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i porani psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z2017 r. poz. 1569)-&1, &2, &10).

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak